BT40 Pull Studs

BT40 Pull Studs

Pull Studs

Item NamedD1D2D3D4ABMLL1
PS BT40 45 DEG TC WITH O RING PULL STUD3231510174519M166035
PS BT40 45 DEG W/TC PULL STUD-231510174519M166035
PS BT40 45 DEG W/TC WITH O RING PULL STUD-231510174519M166035
PS BT40 60 DEG TC WITH O RING PULL STUD3231510176019M166035
PS BT40 60 DEG W/TC PULL STUD-231510176019M166035
PS BT40 60 DEG W/TC WITH O RING PULL STUD-231510176019M166035
PS BT40 90 DEG TC WITH O RING PULL STUD3231510179019M166035
PS BT40 90 DEG W/TC PULL STUD-231510179019M166035
PS BT40 90 W/TC WITH O RING PULL STUD-231510179019M166035
 

Pull Studs

Item NameFigαD1D2D3D4d1G ThreadL1L2L3Width For Spanner
Pull Stud BT40 P40T - 1C145231710154M16X260352819
Pull Stud BT40 P40T - 2C160231710154M16X260352819
Pull Stud BT40 40P - C(JIS)175231714197M16X254292319
 
Item Namel1d4
h7
d5
6g
d6Cr2l4l7d3
0
-0.2
r1l5
0
-0.1
l8s
0
-0.35
d1
0
-0.1
d2
0
-0.1
l2
0
-0.1
l3
0
-0.1
l6d7
Pull Stud BT40 40P5417H16131.515423375191914292337
Show:
Sort By:

PS BT40 45 DEG PULL STUD

Item Name d D1 D2 D3 D4 A B M L L1 PS BT40 45 DEG PULL STUD - 23 15 10 17 45 19 M16 60 35..

KTA

Rs190 Unit Price: Rs190

PS BT40 45 DEG TC WITH O RING PULL STUD

Item Name d D1 D2 D3 D4 A B M L L1 PS BT40 45 DEG TC WITH O RING PULL STUD 3 23 15 10 17 45 19 M16 60 35..

KTA

Rs190 Unit Price: Rs190

PS BT40 45 DEG WITH O RING PULL STUD

Item Name d D1 D2 D3 D4 A B M L L1 PS BT40 45 DEG WITH O RING PULL STUD - 23 15 10 17 45 19 M16 60 35..

KTA

Rs190 Unit Price: Rs190

PS BT40 60 DEG PULL STUD

Item Name d D1 D2 D3 D4 A B M L L1 PS BT40 60 DEG PULL STUD - 23 15 10 17 60 19 M16 60 35..

KTA

Rs190 Unit Price: Rs190

PS BT40 60 DEG TC WITH O RING PULL STUD

Item Name d D1 D2 D3 D4 A B M L L1 PS BT40 60 DEG TC WITH O RING PULL STUD 3 23 15 10 17 60 19 M16 60 35..

KTA

Rs190 Unit Price: Rs190

PS BT40 60 DEG WITH O RING PULL STUD

Item Name d D1 D2 D3 D4 A B M L L1 PS BT40 60 DEG WITH O RING PULL STUD - 23 15 10 17 60 19 M16 ..

KTA

Rs190 Unit Price: Rs190

PS BT40 90 DEG PULL STUD

Item Name d D1 D2 D3 D4 A B M L L1 PS BT40 90 DEG PULL STUD - 23 15 10 17 90 19 M16 60 35..

KTA

Rs190 Unit Price: Rs190

PS BT40 90 DEG TC WITH O RING PULL STUD

Item Name d D1 D2 D3 D4 A B M L L1 PS BT40 90 DEG TC WITH O RING PULL STUD 3 23 15 10 17 90 19 M16 60 35..

KTA

Rs190 Unit Price: Rs190

PS BT40 90 WITH O RING PULL STUD

Item Name d D1 D2 D3 D4 A B M L L1 PS BT40 90 W/TC WITH O RING PULL STUD - 23 15 10 17 90 19 M16 60 35..

KTA

Rs190 Unit Price: Rs190

Pull Stud BT40 40P

Item Name l1 d4 h7 d5 6g d6 C r2 l4 l7 d3 0 -0.2 r1 l5 0 -0.1 l8 s 0 -0.35 d1 0 -0.1 ..

KTA

Rs190 Unit Price: Rs190

Pull Stud BT40 40P - C(JIS)

Item Name α D1 D2 D3 D4 d1 G Thread L1 L2 L3 Width For Spanner Pull Stud BT40 40P - C(JIS) 75 23 17 14 19 ..

KTA

Rs190 Unit Price: Rs190

Pull Stud BT40 P40T - 1C

Item Name α D1 D2 D3 D4 d1 G Thread L1 L2 L3 Width For Spanner Pull Stud BT40 P40T - 1C 45 23 17 10 15 ..

KTA

Rs190 Unit Price: Rs190

Pull Stud BT40 P40T - 2C

Item Name α D1 D2 D3 D4 d1 G Thread L1 L2 L3 Width For Spanner Pull Stud BT40 P40T - 2C 60 23 17 10 15 ..

KTA

Rs190 Unit Price: Rs190

BT40 Pull Studs, BT40 Pull Stud, BT40 Pull Stud Buy Online, BT40 Pull Studs Buy Online